Начална

 eu-flag-new logo-bg-new

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0468-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ НОМЕР 1 ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и  7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.eu-flag-new logo-bg-new

На 27.07.2020 г. РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ НОМЕР 1 ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5153-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.07.2020 г.
Край: 27.10.2020 г.

Водещата цел проекта е повишаване на производствения капацитет на РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ НОМЕР 1 ООД, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.Публична покана за набиране на оферти за Консултантски услуги за оптимизиране на електрониката и електронните схеми по отношение на соларни панели и свързани механизми на иновативен контейнер за разделно събиране на отпадъци за външна употреба, захранван със зелена енергия 

Краен срок за подаване на оферти:
Дата: 22/08/2019

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Условия при отваряне на офертите
Дата: 23/08/2019
Час: 11:30 ч.

Документи за кандидатстване


Публична покана

Публична покана за набиране на оферти за Придобиване на ДМА необходимо за разработката на иновативен контейнер за разделно събиране на отпадъци за външна употреба, захранван със зелена енергия по Обособени позиции:

Обособена позиция 1: Индустриален програматор на електроника и микроконтролери 1 брой
Обособена позиция 2: 3Д принтер 1 брой;

Краен срок за подаване на оферти:
Дата: 21/09/2018

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Условия при отваряне на офертите
Дата: 25/09/2018
Час: 11:30 ч.

Документи за кандидатстванеНа 01.06.2018г., Рекламно Издателска Агенция Номер 1 ООД, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0095-C01 по процедура за „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 .Срока на изпълнение на проекта е 19 месеца.

Общата стойност на проекта е 589 110.00 лв., от които 380 655.95 лв. европейско финансиране, 67 174.55 лв. национално съфинансиране и 141 279.50 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Проектното предложение цели разработка на иновативен контейнер за разделно събиране на отпадъци за външна употреба, захранван със зелена енергия за индустриални, обществени и преработвателни нужди и с фокус към опазване на околната среда; Всички системи, инсталирани в контейнера, се захранват и работят само със екологично чиста енергия събирана във вградени акумулаторни батерии посредством соларни панели.

За разлика от съществуващите сходни решения, предимствата на иновативната разработка е не само в конструкцията изработена от пожаробезопасен поликарбонат улесняваща събирането на боклука от фирмите отговарящи за извозването до сметища и преработвателни центрове, но най-вече в инсталираната озвучителна система насочваща кой съд за какъв отпадък е предназначен, както и известяване за достигане на капацитета на вместимост на отделните контейнери с вграден механизъм с превенция отварянето им.

Иновативния контейнер за разделно събиране на отпадъци попада в обхвата на приоритетно направление: „роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи“ от тематичната област „мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС и кореспондира с целите на Приоритетна ос 1„Технологично развитие и иновации“за синхронизиране на усилията в сферата на развитието на икономиката,научните изследвания и иновациите и засилване на връзката между науката и бизнеса.

Дейностите предвидени в проектното предложение включват провеждане на индустриални научни изследвания с цел разработка на иновативен контейнер за разделно събиране на отпадъци в ефективно партньорство с ХТМУ /Химикотехнологичен и металургичен университет/, както и с помощта на изследователи и специализиран технически персонал, което дава гаранция за успешното разработване на продукта и повишаване конкурентоспособността на РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ НОМЕР 1 ООД (РИА №1);eu-flag-new logo-bg-new

На 20.06.2016г,  Рекламно Издателска Агенция Номер 1 ООД, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1185-C01 по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 .Срока на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 665 850 лв., от които 396 180,75 лв. европейско финансиране, 69 914,25 лв. национално съфинансиране и 199 755 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Водеща цел на проекта е закупуване и внедряване на софтуерна web базирана платформа, предназначена за дигитални печатници, която ще позволява бърза и лесна връзка на клиента до предоставяните услуги, както и ще оптимизира производствените процеси. В резултат от осъществяването на проекта РИА №1 ООД ще предложи на пазара модерна платформа (продукт), чиито модули лесно могат да се адаптират към спецификите на всеки един отделен клиент, което ще допринесе за оптимизиране на производственият процес на дружеството, ще се постигне повишаване на ресурсната ефективност, привличане на нови клиенти и бързо изпълнение на поръчките им, ще се намали обема на влагания човеко часове труд на квалифициран персонал за преконфигуриране на платформата и същевременно ще предложи на пазара продукт/услуга, съответстваща на нуждите му. Това ще повиши конкурентоспособността на компанията. Уеб базираната платформа ще позволи достъп на клиенти от всички точки на света, което ще позволи развитие на експортния потенциал на фирмата.


Доставка и въвеждането в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за обслужване на дигитални печатници, сървърна конфигурация, мобилни компютърни конфигурации /лаптоп/.

Обособена позиция 1: Доставка и въвеждането в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за обслужване на дигитални печатници

Обособена позиция 2: Доставка и въвеждането в експлоатация на сървърна конфигурация, мобилни компютърни конфигурации /лаптоп/.

prilojenie-3-2_publichna_pokana_pms-160

prilojenie-3-3_iziskvania_oferti-_pms-160

prilojenie-3-4_oferta_pms-160

prilojenie-3-6_primerna_metodika_za_ocenka_pms-160

prilojenie-3-7_declaracia_zusesif_pms-160

dogovor-obosobena-pozicia-1

dogovor-obosobena-ozicia-2