Начална

eu-flag-new logo-bg-new

На 20.06.2016г,  Рекламно Издателска Агенция Номер 1 ООД, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1185-C01 по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 .Срока на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 665 850 лв., от които 396 180,75 лв. европейско финансиране, 69 914,25 лв. национално съфинансиране и 199 755 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Водеща цел на проекта е закупуване и внедряване на софтуерна web базирана платформа, предназначена за дигитални печатници, която ще позволява бърза и лесна връзка на клиента до предоставяните услуги, както и ще оптимизира производствените процеси. В резултат от осъществяването на проекта РИА №1 ООД ще предложи на пазара модерна платформа (продукт), чиито модули лесно могат да се адаптират към спецификите на всеки един отделен клиент, което ще допринесе за оптимизиране на производственият процес на дружеството, ще се постигне повишаване на ресурсната ефективност, привличане на нови клиенти и бързо изпълнение на поръчките им, ще се намали обема на влагания човеко часове труд на квалифициран персонал за преконфигуриране на платформата и същевременно ще предложи на пазара продукт/услуга, съответстваща на нуждите му. Това ще повиши конкурентоспособността на компанията. Уеб базираната платформа ще позволи достъп на клиенти от всички точки на света, което ще позволи развитие на експортния потенциал на фирмата.


Доставка и въвеждането в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за обслужване на дигитални печатници, сървърна конфигурация, мобилни компютърни конфигурации /лаптоп/.

Обособена позиция 1: Доставка и въвеждането в експлоатация на уеб базирана софтуерна платформа за обслужване на дигитални печатници

Обособена позиция 2: Доставка и въвеждането в експлоатация на сървърна конфигурация, мобилни компютърни конфигурации /лаптоп/.

prilojenie-3-2_publichna_pokana_pms-160

prilojenie-3-3_iziskvania_oferti-_pms-160

prilojenie-3-4_oferta_pms-160

prilojenie-3-6_primerna_metodika_za_ocenka_pms-160

prilojenie-3-7_declaracia_zusesif_pms-160

dogovor-obosobena-pozicia-1

dogovor-obosobena-ozicia-2